About Us

Moggaasni miidiyaa keenyaa “Haqa” dha. “Haqa” jechuun dhugaa raga qabatamaa irratti hundaa’e fi murtoo (justice) dhugaa cimaa kana irratti hundeeffamee kennamu kan ibsu dha. Akkuma maqaa keenyaa dhugaa ifaa fi ifatti dubbachuun, oduu fi odeeffannoo sobaa (dharaa) irraa ammoo fagaachuun ejjennoo keenya. Kanaafuu, odeeffannoo dhugaa qabatamaa irratti qofa hundaa’e xiinxallee fi mirkaneessinee uummataaf dhiyeessuuf waadaa galleerra; dhimmoota miidiyaa irratti barreessinuu fi dubbannu hundaa ilaalchisnee tokkummaa biyyaa fi nageenya uummata keenyaaf jecha itti-gaafatamummaa fudhanna; hordoftootni miidiyaa keenyaa odeeffannoo ragaa qabatamaa qofa irratti hundaa’e kana hordofuun kallattiiwwan dogoggoraa irraa akka of-eeganiif onnachuun hojjena. 

Dhaadannoon eenyummaa fi kaayyoo keenya kana ibsus ‹‹Haqaan Dhugaa Saaqna, Soba Haqna!›› jedhu dha: dhugaa shira diinaan dhokatte ifa baasuun, soba dhugaa fakkaattee babal’achaa jirtu ammo saaxiluun handhuura sochii keenyaa ti. Haqa dhugoomsuuf dhugaa bu’uureffachuun murteessaa waan ta’eef, akkuma Oromoon waa tokko dubbachuu isaan duratti jedhu: “Waaqni dhugaa nutti haa mul’isu; dhugaas nu haa dubbachiisu!”