Odaa-uumama akka mukaatti biqilee, akka namaatti kabajamu!

Odaa

1. Odaan Maali?

Oromoo fi Oromummaa yoggu kaafnu, miidiyaalee addaddaa irrattis sagantaan Afaan Oromoo yoggu saaqamu, dhimmootni Naannayaa Oromiyaa ilaallatan yoggu dubbataman kan dafee sammuu keenya keessatti dhufus taÔÇÖe ija keenya keessa seenu keessaa inni adda-durummaan beekamu #Odaa dha. Dhaloota biratti Odaan asxaa saba Oromoo taÔÇÖuun beekameera.

Odaan muka jirma tokkoon lafaa biqilee yoggu ol siiqu garuu dameewwan hedduu qabu dha.  Haaluma kanaan, mallattoo eenyummaa fi tokkummaa Oromoon fakkeeffama: Oromoonis jirmi (maddi) isaa tokko taÔÇÖeetu latiinsa addaddaan baayÔÇÖateeraati.

2. Faayidaan Odaa Maali?

Akka mukaatti Odaan gaaddisa taÔÇÖuudhaan dorgomaa hin qabu. Oromoon Odaa jala taaÔÇÖee waa hunda mariiÔÇÖatee hiika; kan wal-lolan Odaa kana jala jaarsummaa taaÔÇÖuun ni araarsa. Odaa jala teenyaan gubaatiin aduu nama hin dhaqqabu; kan namni wacee (sagalee guddaan) dubbatu ammoo fagootti bahee nama hin jeequ.

Qorataan Seenaa Dereje Hinew jedhamu barreeffama isaa ÔÇťHistorical Significances of Odaa with Special Reference to WalaabuuÔÇŁ jedhu keessatti faayidaa Odaan akka gaaddisaatti qabu kana jecha ÔÇťGadaaÔÇŁ jedhu waliin wal-qabsiisa: ÔÇťGadaa is  derived from  the term gaaddisa (shelter  or shade that protects from the  heat of the sun)ÔÇŁ jechuudhaan  (Science, Technology and Arts Research Journal  April-June 2012, 1(2):81-90). Kanaafuu, Odaan madda nagaa fi mallattoo araaraa ti.

Odaan ÔÇťmallattoo nagaatiÔÇŁ yoggu jedhamu qabatamaan maal jechuu akka taÔÇÖe BBCÔÇÖn hayyuu waaÔÇÖee Ilaalcha Oromoo barreessuun beekaman, Obbo Dirribii Damussee, dubbisee waa sadii caqaseera: Odaa jalatti waraanni hin qubatu; waanti hamaan hin hojjetamu; adabbii du’aa hin dabarfamu, hin raawwatamus.

Odaan dameewwansaa akka kaattuu afamee balÔÇÖateen namootaaf gaaddisa taÔÇÖuurra darbee mukeen biroofillee qabbana kennuu fi haguuggii eegumsaa taÔÇÖun tajaajila. Sababa kanaaf jecha, odaan muka ofiif qofa jiraatu miti; mukeen kaaniifillee akka haadhaa taÔÇÖee kunuunsa.

Akka gaaddisaatti qofa osoo hin taane, sirna Gadaa fi seenaa sabichaa keessatti Oromoo fi odaan hidhata addaa qabu. Keessumattuu, Galmi Abbaa Muudaa fi teessoon Abbootii Gadaa Odaa jalatti waan ijaaramuuf, bakka itti ayyaanni muudaa raawwatamu fi ceÔÇÖumsi sirna Gadaa (walharkaa-fuudhinsi aangoo) itti raawwatamu dha. Seerotni addaddaa odaa kana jalatti tumamu; yaaÔÇÖii (walgahiileen) hedduunis bakka itti gaggeeffaman dha. Barreessaan Seenaa Oromoo beekamaan ÔÇťthe #sacred meeting placeÔÇŁ [=bakka walgahii qulqullaaÔÇÖaa] jechuun moggaaseera (Baxter, Being and Becoming Oromo, 1996:6).

Walumaagalatti, Sirna Gadaa Oromoo keessatti Odaan Galma Heeraa fi Seeraa waan taÔÇÖeef, Odaa jalatti: dhugaatu dubbatama; seeratu murama, tumama, lallabama; nageenya fi roobatu kadhatama; dhibeetu ofirraa falatama/balaaleffatama; caasaa sirna Gadaatu diriirfama; haala jiruu fi jireenya hawwaasaatu mariiÔÇÖatama (Biiroo Aadaa fi Turiizimii Oromiyaa, Sirna Gadaa Oromoo, Sirna Walharkaa Fuudhiinsa Baallii Gadaa Sikko Mandoo, 2010:4).

3. Mukeen Kaanirraa Odaa Maaltu Adda Taasisa?

Odaan yoggu ijaan ilaalamu muka; garuu akka mukaa kaanii ÔÇťmuka qofaÔÇŁ miti. Namni hundi maqaa ÔÇťnama: jedhuun waamamuun fi qaama addaddaa qabaachuudhaan tokko taÔÇÖuu (walfakkaachuu) malullee hundi garuu ÔÇťnamaÔÇŁ taÔÇÖuu dhiisuu mala: akka namaatti yaaduu, akka namaatti jiraachuu fi akka namaatti safuu hawaasaa eeganii guddachuudhaan namni wal-caala. Akkasuma, odaan ÔÇťmukaÔÇŁ jennullee mukeen irraa adda. Qorattootni Seenaa tokko tokko Odaa kana ÔÇťthe #holy sycamore tree in Gadaa SystemÔÇŁ jechuun caqasu (Dereje Hinew, 2012:82).

Saba Oromoo biratti Odaan akka mukoota biroo miti. Sababiin isaas wantootni odaa adda taasisantu jiruuyiti:

  • Hunda caalaa Odaan bakka itti Seerri Waaqaa kenname jedhameetu amanama. Kanaafuu, Odaan maanguddoota biratti ÔÇťbakka Waaqni hariiroo isaa nama waliin qabu itti haaromsateÔÇŁ jedhameetu ibsama (Kitaaba ÔÇśSirna Gadaa, Siyaasa Oromoo TuulamaaÔÇÖ jiildii 1ffaaÔÇŁ jedhu caqasuun Gaazexaan Bariisaa, Sadaasa 2006 akka gabaasetti).
  • Sirni aadaa, hawwaasummaa, amantaa fi siyaasaa hedduun isa jalatti waan raawwatamuuf, mukeen hunda keessaa filatamee addatti kabajamaa fi eebbifamaadha. 
  • Odaan mukummaa irra darbee aadaa fi sirna hawwaasummaa ibsuun (expression of socio-cultural concepts), mallattoo eenyummaa sabaa calaqqisiisuun (representing identity), akkasumas akka wiirtuu amantaa fi siyaasaatti tajaajiluun (center for religious rituals and political reorganization) beekameera.
  • Odaan akka mukeen biroo calÔÇÖisee hojjaa (dheerina) qofaan ol hin fiigu; xiqqoo akka ol siiqeen dalga dagaaga malee. Kanaafuu, isumatu deebiÔÇÖee akka manaa fi galmaa taÔÇÖa.
  • Bonaa ganna lalisaa dha; caamsaan dheeratullee gonkumaa hin  gogu. Kanaaf jecha Odaan Oromoo biratti akka ÔÇťmallattoo badhaadhinaa fi milkii gaariiÔÇŁ jedhamee ilaalama. Afoola Oromoo durii keessattis, bara caamsaan dheera ture tokko mukeen keessaa Odaan, burqaawwan keessaammoo Walaabu qofaan osoo hin gogiin akka hafan ni eerama.
  • Umuriin isaas haga malee dheeraa dha.
  • Odaan bakka hundatti hin margu; mallattoo jiidhinsaa waan taÔÇÖeef bakka odaan margee jiru akka bishaan jiru mallattoo dha.
  • Odaan adda waan taÔÇÖeefuu, jirmasaa muranii jigsuun, dameesaa foxxoqsanii gogsuun, hiddasaa buqqisanii balleessuun fi baalasaa harcaasuun  safuu dha; garuu qabanasaa jala taaÔÇÖuun, lafasaa qotatanii nyaachuu fi horii dheechifachuun eeyyamameera.

Walumaagalatti, Odaan akka mukaatti yaa biqiluyyuu malee Oromoo biratti mukeen ol kan taÔÇÖe, akka waaqaa taÔÇÖuu dhiisullee akka namaatti kabaja kan qabu dha jechuuf ni dandeenya. ÔÇťUumama akka mukaatti biqilee akka namaatti kabajamuÔÇŁ kan jenneefiis kanaaf. Oromoon Odaaf kabaja addaa qaba jechuun garuu Odaa jala taaÔÇÖee Waaqa Odaa uume galateeffata malee Odaas taÔÇÖe bineensa Odaatti galuu malu waaqeffata jechuu miti. Ejjennoon Oromoo ÔÇťuumamaan Uumaa galateeffachuuÔÇŁ dha: odaa qabbanasaaf jala taaÔÇÖee, malkaa jiidhasaaf facaafatee, tulluu dheerinasaaf itti naannaÔÇÖee Waaqa uumamtoota kanaa dinqisiifata.

Nu Ofkalchaa!

1,884 Comments