ilaa fi ilaamee

Saba Oromoo biratti “Ilaa fi Ilaamee” jechuun aadaa wal-dhaggeeffachuu fi yaadaan qofa wal-moo’uu......

Safuu Oromoo

Safuun Maali? Safuun yaad-rimee “uumamni lafa irra fi samii keessa jiran hundi bakka mataa isaanii......